Анализа потреба за стручним усавршавањем

Анализа потреба за стручним усавршавањем представља прву фазу циклуса стручног усавршавања. То је процес систематског истраживања, планирања, анализе, односно утврђивања нивоа поседовања знања и вештина запослених у односу на знања и вештине које се захтевају за обављање послова на радном месту. Сврха ове фазе је да се прикупе све информације које су неопходне за успешну имплементацију наредних фаза процеса стручног усавршавања – планирање и развој програма, спровођење и евалуација програма.

Потреба за стручним усавршавањем постоји, нарочито:

  • ако се донесу нови прописи које примењује државни орган или ако измена тих прописа налаже суштинске потребе у поступању државних службеника у вези са њиховом применом или ако то захтева да државни службеници стекну или усвоје нове или унапреде своја знања и вештине за њихову примену;
  • ако се у државном органу касни са извршавањем утврђених обавеза или поступањем у утврђеним роковима – у најмање 10% обавеза и поступака;
  • ако у поступку управне или судске контроле законитости управних аката које доноси државни орган или његова организациона јединица буде укинуто или поништено најмање 10% аката који су били предмет контроле;
  • ако у поступку инспекцијског надзора или другог облика контроле законитости и сврсисходности рада државног органа надлежни орган наложи меру или утврди препоруку за отклањање утврђених недостатака у односу на употребу стечених знања и вештина за обављање послова радног места државних службеника;
  • ако руководилац државног органа оцени да опште стање у области којом руководи и припрема спровођење стратешких и планских аката из делокруга и надлежности органа којим руководи, а којим се унапређује стање у области, указује на потребу стручног усавршавања државних службеника и
  • ако непосредни руководилац у сарадњи са лицем одговорним за управљање кадровима у државном органу у поступку оцењивања утврди потребно унапређење знања и вештина државних службеника.

Извод из Закона о државним службеницима

Национална академија за јавну управу врши развој методологије и стандардних инструмената који омогућавају континуирано и флексибилно праћење и прилагођавање програма обуке у складу са потребама органа управе и спроводи поступак утврђивања потреба за програме које припрема и спроводи. Академија такође пружа стручну подршку органима приликом спровођења поступка анализе потреба. Органи се могу обратити Академији путем мејла tna@napa.gov.rs уколико им је потребан савет, консултације и/или обука у вези са поступком анализе потреба или неким од њених фаза, помоћ приликом креирања или примене инструмената за прикупљање података, дефинисања тема за посебан програм и слично. Путем истог мејла може се заказати индивидуална  онлајн менторска сесија путем апликације WеbЕx.

На основу претходног искуства и релевантних докумената који регулишу ову област, Академија уз поштовање свих организационих и процедуралних специфичности сваког органа јавне управе појединачно, креирала предлог Корака у спровођењу анализе потреба за стручним усавршавањем запослених у јавној управи а који се пре свега заснива на Упутству о методологији за утврђивање потреба за стручним усавршавањем у органима јавне управе. Овај документ је намењен запосленима у јединицама за кадрове и одговорним лицима за управљање кадровима који спроводе анализу потреба за стручним усавршавањем, односно контакт особама одређеним за сарадњу са Академијом и представља смернице за даљи рад.

Најчешће коришћене технике за прикупљање података  су упитник, интервју и фокус групе.

Упитник представља технику за прикупљање квантитативних података на великом узорку или чак читавој популацији. Упитник је једноставан за администрирање и у широкој је употреби. У циљу обезбеђивања квалитета Академија је припремила примере упитника за прикупљање индивидуалних потреба запослених у јавној управи.

На линку можете преузети пример Упитника за процену индивидуалних потреба за државне службенике за 2021 годину.

На линку можете преузети пример Упитника за процену индивидуалних потреба за запослене у јединицама локалне самоуправе за 2021. годину који је развијен у сарадњи са Саветом за стручно усавршавање запослених у јединицама локалне самоуправе и Сталном коференцијом градова и општина а у оквиру пројекта Управљање људским ресурсима у локалној самоуправи - фаза 2, који заједнички финансирају Европска унија и Савет Европе, а спроводи Савет Европе у сарадњи са пројектним партнерима Министарством државне управе и локалне самоуправе и Сталном конференцијом градова и општина.

Фокус група, је техника прикупљања квалитативних података кроз вођену дискусију. С обзиром да квалитет прикупљених података умногоме зависи од способности модератора да води дискусију, Национална академија је припремила документ Упутство за спровођење фокус групе као кратак водич онима који учествују у овом процесу.

На линку можете попунити редован годишњи извештај државних органа о организационим потребама за стручним усавршавањем у 2021. години који се у складу са Упутством о методологији за утврђивање потреба за стручним усавршавањем у органима јавне управе доставља Националаној академији за јавну управу, односно на линку можете попунити редован годишњи извештај за јединице локалне самоуправе.