Наш приступ учењу

Обуке

Савремена теорија и пракса управљања људским ресурсима велику пажњу придаје концепту перманентног професионалног усавршавања запослених. Како је обука најважнија инвестиција у запосленог, Национална академија за јавну управу настоји да својом делатношћу одговори изазовима савремених тенденција управљања људским ресурсима у области едукације, али и сложеним процесима професионализације државне управе. Верујући да само на систематичан и добро планиран начин можемо остварити циљеве, наше активности су усмерене на:

  • анализу потреба за обуком, на основу које се прецизно идентификују теме и пратећи садржаји будућих обука
  • планирање и програмирање општег стручног усавршавања којима се додатно операционализују садржајни, методолошки и финансијски аспекти планираних обука
  • организацију и реализацију које имају за циљ свеобухватну и детаљну припрему и спровођење Програма општег стручног усавршавања државних службеника
  • евалуацију чијом анализом добијамо повратне информације о квалитету различитих аспеката реализованих обука и њиховом утицају на свакодневни рад државних службеника и извештавање којим информације постају транспарентне и доступне јавности

Полазећи од начела деловања државних службеника да је стручно усавршавање основно право и дужност запослених у државној управи, а вођени амбицијом да обуке учинимо садржајно актуелним и методолошки атрактивним, настојимо да сваки државни службеник развије своје потенцијале, усавршава знања и вештине, и тиме сви заједно доприносимо развоју професионалне, стручне и модерне државне управе.

 

Селекција и акредитација

Доношењем и ступањем на снагу Закона о Националној академији за јавну управу („Службени гласник РС”, број 94/17) основана је Национална академија за јавну управу као централна институција система стручног усавршавања у јавној управи Републике Србије, образована као посебна организација са својством правног лица. Чланом 13. наведеног закона утврђено је да ће се до доношења подзаконских аката, односно програма стручног усавршавања у складу са овлашћењима из овог закона, примењивати подзаконски акти и програми донети до ступања на снагу овог закона, осим одредаба које су у супротности са овим законом.

Чланом 10. Закона о измени и допуни Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, број 94/17) утврђено је, између осталог, да ће лица која су, по прописима који су се примењивали до дана ступања на снагу овог закона, одлуком надлежног органа, стекла статус лица која спроводе програме, односно статус реализатора програма (предавача, ментора, коуча и сл.) и акредитована или на други начин овлашћена да учествују у спровођењу, односно реализацији програма и која се налазе на постојећим листама лица овлашћених за спровођење, односно реализацију програма, задржати стечени статус и наставити да спроводе, односно реализују програме на којима јесу или на којима буду ангажовани – док не буду акредитовани и уписани у сталну листу предавача и других реализатора обуке или евиденцију о акредитованим спроводиоцима обуке, у складу са одредбама овог закона и прописа донетих за његово извршавање, а најдуже три године од дана ступања на снагу овог закона.

У току је рад на изради подзаконског акта којим се ближе уређује програм селекције, обуке, акредитације и начина ангажовања предавача, ментора и коуча, износ накнада за њихов рад, као и облик, начин уписа и вођења сталне листе предавача и других реализатора обука. По доношењу и ступању наведеног акта на снагу, започеће поступак селекције и акредитације предавача и других реализатора обука.

Листа реализатора

Након расписаног јавног позива запосленима у државним органима и стручњацима из области значајних за рад државне управе, који су заинтересовани за реализацију обука из програма општег стручног усавршавања државних службеника за учешће у поступку избора лица за реализацију појединих обука из програма општег стручног усавршавања државних службеника, и спроведеног поступка избора реализатора, директор Службе за управљање кадровима је на предлог комисије, у складу са Уредбом о стручном усаврсавању државних службеника, утврдио листу лица која испуњавају све услове у погледу стручне оспособљености за реализатора обука/програма Службе за управљање кадровима.

 

Менторство и коучинг

Ментори реализују програм стручног усавршавања када је, кроз групни или појединачни рад са полазницима и у поступку обављања послова њиховог радног места, потребно обезбедити непосредну подршку и преношење комплетних знања, искустава, способности и вештина које за рад у области која је предмет програма има ментор, а која треба да стекне полазник.

Коучи обезбеђују реализацију програма пружањем подршке полазницама која је усмерена на то да се заједничким или међусобним подстицањем за размену искустава коуча и полазника развију вештине за ефикасније решавање проблема и остваривање професионалних интереса и унапређење радног учинка на радном месту, односно за остваривање утврђеног делокруга и надлежности државног органа.

(Извод из Закона о државним службеницима)