Информатор о раду

Национална академија за јавну управу образована је Законом о Националној академији за јавну управу („Службени гласник РС”, број 94/17 од 19. октобра 2017. године) и почела је са радом Решењем Владе РС о постављању вршиоца дужности директора НАЈУ од 11. јануара 2018. године.

Назив органа: Национална академија за јавну управу

Адреса седишта: Булевар Михајла Пупина 2, 11 000 Београд

Адреса обављања делатности: Војводе Степе 51, 11 000 Београд                   

Матични број: 17910892

Порески идентификациони број: 110464012

Радно време: радним данима од 7.30 до 15.30.

Адреса електронске поште одређене за пријем електронских поднесака једног или више органа или организационе јединице на коју се односи Информаторoffice@napa.gov.rs

Име лица које је одговорно за тачност и потпуност података које садржи Информатор: Игор Вукоњански, шеф Одсека за акредитацију.

Овлашћено лице за поступање по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја: Ирена Гајић, радно место за опште-правне послове, е-адреса: irena.gajic@napa.gov.rs  контакт телефон: 011/7357-113.

Лице овлашћено за сарадњу са медијима: Тајана Авдаловић, е-адреса: tajana.avdalovic@napa.gov.rs контакт телефон: 011/ 7357-124.

Информатор о раду Националне академије за јавну управу са последњим изменама или допунама, сачињеним у складу са чланом 39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја (“Сл. гласник РС“ бр. 120/04, 54/07, 104/09, 36/10 и 105/2021) и Упутством за израду и објављивање информатора о раду органа јавне власти (“Сл. гласник РС“ бр. 10/22 од 28.1.2022.) које је ступило на снагу 5.2.2022. године, налази се у ЈЕДИНСТВЕНОМ ИНФОРМАЦИОНОМ СИСТЕМУ ИНФОРМАТОРА О РАДУ и може му се приступити преко сајта Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности.