Информатор о раду

Национална академија за јавну управу (у даљем тексту: НАЈУ) образована је Законом о Националној академији за јавну управу („Службени гласник РС”, број 94/17 од 19. октобра 2017. године) и почела је са радом Решењем Владе РС о постављању вршиоца дужности директора НАЈУ од 11. јануара 2018. године.

НАЈУ је у фази успостављања и у овом почетном периоду се ради на припреми релевантних подзаконских аката и спроводе активности преузимања права, обавеза, предмета, опреме, средства за рад и архива које се тичу области стручног усавршавања од стране Службе за управљање кадровима и Министарства државне управе и локалне самоуправе.

Назив органа: Национална академија за јавну управу

Адреса седишта: Булевар Михајла Пупина 2, 11 070 Нови Београд

Матични број: 17910892

Порески идентификациони број: 110464012

Адреса електронске поште одређене за пријем електронских поднесака једног или више органа или организационе јединице на коју се односи информатор: office@napa.gov.rs

Име лица које је одговорно за тачност и потпуност података које садржи информатор и означење делова информатора и радњи о којима се поједина лица старају: Горан Тијанић, радно место за развој поступка селекције и акредитације предавача, реализатора и спроводилаца програма, који је и овлашћено лице за поступање по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја

Датум првог објављивања информатора: 1. јун 2018. године

Датум последње измене или допуне или датум када је извршена последња провера на основу које је закључено да није потребно уносити ни измене ни допуне: 10. јун 2020. године

Напомена о месту где се може остварити увид у информатор и набавити штампана копија информатора: у седишту НАЈУ, Булевар Михајла Пупина 2, 11070 Нови Београд

Web-адреса информатора (адреса са које се може преузети електронска копија информатора): www.napa.gov.rs