Екстерна евалуација рада НАЈУ

Национална академија за јавну управу (НАЈУ) у сарадњи са United Nation Development Programme (UNDP) реализује пројекат „Обука државних службеника за 21. век у Републици Србији“ при чему UNDP као инвеститор подржава НАЈУ у јачању капацитета, кроз процену снага, слабости и потреба за изградњом капацитета, кроз преглед ефикасности, ефективности, релевантности и одрживости. У том смислу ангажовани су консултанти, проф. др Јован Филиповић и проф. др Војислав Божанић, који су у периоду новембар и децембар 2022. године обавили екстерну евалуацију рада Националне академије за јавну управу.

Под евалуацијом (вредновањем) подразумева се утврђивање релативне доброте, квалитета или корисности ентитета у односу на одређену сврху. Евалуација треба да се изврши коришћењем договорених критеријума, јер, без договорених критеријума, евалуација  није ништа друго него преглед.

Израда анализе постојећег стања обухвата: (а) организациону структуру и систематизацију радних места; (б) начин рада руководства; (в) интерну и екстерну комуникацију; (г) интерну и екстерну документацију; (д) идентификацију и анализу процеса рада; (ђ) ресурсе (људске и материјалне); (е) активности реализације. Сачињена је и упоредна процена са установама сличне намене у државама из окружења у циљу проналажења оптималног избора добрих пракси у циљу идентификације могућности за рационализацију и за побољшање квалитета и учинка.

Размотрена је примена различитих модела система менаџмента квалитета (MSS) који би се могли применити на евалуацију НАЈУ (ISO, CAF, IWA, Националне смернице 13/2019-104, итд.) као и мерило сличних институција са сертификованим системом менаџмента.

НАЈУ је опредељена за висок квалитет својих услуга образовања које пружа запосленима у државној управи и у локалној самоуправи. У том смислу је важно да може да се рачуна на сталност и поновљивост обезбеђења квалитета услуге, уз стално побољшавање. Важан корак у том правцу јесте и одлука да се НАЈУ подвргне процесу екстерне евалуације, што је резултовало Извештајем који се налази пред вама, као и планом за побољшање квалитета и учинка на путу који је пред нама.