Стална листа предавача и других реализатора обука

На основу члана 97љ став 5. тачка 2) Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 – исправка, 83/05 – исправка, 64/07, 67/07 – исправка, 116/08, 104/09, 99/14 и 95/18) и члана 122л став 5. тачка 2) Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС”, бр. 21/16, 113/17, 113/17 - др. Закон и 95/18) Национална академија за јавну управу објављује на својој званичној интернет страници и следеће податке о предавачима, менторима, коучима и другим реализаторима програма стручног усавршавања: име и презиме; број и датум решења о акредитацији; област акредитације.

Уколико су спроводиоци заинтересовани за контакт податке за ангажовање реализатора могу се обратити Националној академији за јавну управу на адресу електронске поште akreditacija@napa.gov.rs

*Одлукама о упису у Сталну листу предавача и других реализатора обука, лица која су се налазила на листи предавача Службе за управљање кадровима као и лица која су акредитована по јавном позиву Министарства државне управе и локалне самоуправе из 2017. године, уписана су у наведену листу и додељени су им ИБР бројеви сагласно члану 31. став 2. Уредбе о акредитацији, начину ангажовања и накнадама реализатора и спроводилаца програма стручног усавршавања у јавној управи.

Стална листа предавача и других реализатора обука је у статусу ажурирања података

 


IBR Име Презиме Област Одлука/Решење* Контакт
{{data.IBR}} {{data.Ime}} {{data.Prezime}} {{data.Oblast}} {{data.OdlukaResenje}} {{data.Mail}}

Не постоје подаци

{{ searched.length }} од укупно {{ entire_user}} података