Јавни позив за акредитацију реализатора програма стручног усавршавања у јавној управи

На основу члана 5. Уредбe о акредитацији, начину ангажовања и накнадама реализатора и спроводилаца програма стручног усавршавања у јавној управи („Службени гласник РС”, брoj 90/18), Национална академија за јавну управу (у даљем тексту: Национална академија) објављује јавни позив за акредитацију реализатора програма стручног усавршавања у јавној управи.

Овај позив објављује се на интернет презентацији Националне академије, Министарства државне управе и локалне самоуправе и на Порталу еУправа.

Програм селекције и акредитације реализатора програма обухвата пријаву кандидата, испитивање и вредновање пријаве кандидата у односу на услове селекције и одлучивање о његовој пријави.

Селекција реализатора се спроводи на основу oцене стручног, радног и предавачког искуства у предметној области стручног усавршавања за коју се кандидат пријављује, објављених радова из релевантне стручне области, провере тренерских вештина, као и успеха у програму обуке предавача.

На јавни позив за акредитацију могу се јавити само држављани Републике Србије док се акредитација страних држављана врши по посебним условима и на начин прописан чланом 6. Уредбе.

Јавни позив за акредитацију реализатора расписује се за следеће области стручног усавршавања:

(Кандидат може поднети пријаву за највише 5 области стручног усавршавања)

 1. Систем јавне управе
 2. Управљање у јавној управи
 3. Јавне финансије
 4. Управљање међународном развојном помоћи и фондовима ЕУ
 5. Е-управа и дигитализација
 6. Европске интеграције и међународна сарадња
 7. Лични развој и вештине
 8. Страни језици
 9. Тренинг тренера
 10. Локални развој и инвестиције у локалној самоуправи;
 11. Обављање и развој комуналних делатности;
 12. Становање и стамбена подршка;
 13. Друштвене делатности у локалној самоуправи;
 14. Заштита животне средине;
 15. Пољопривреда и рурални развој;
 16. Управљање општинском имовином;
 17. Безбедност у локалној заједници;
 18. Нормативни процес и уређивање рада органа и служби јединице локалне самоуправе;
 19. Планирање у локалној самоуправи;
 20. Матичне књиге;
 21. Царински систем.

 Објашњење области стручног усавршавања је доступно на интернет презентацији Националне академије на линку.

Услови за селекцију реализатора:

 • високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, које су одговарајуће за област стручног усавршавања за коју се врши селекција или средње образовање за област Е-управа и дигитализација
 • радно искуство у трајању од најмање пет година на пословима који се односе на сваку од области стручног усавршавања за коју се пријављује
 • предавачко искуство у реализацији најмање три предавања или друга облика спровођења стручног усавршавања, у периоду од 10 година пре дана подношења пријаве, за сваку од области стручног усавршавања за коју се пријављује
 • успешно завршен програм обуке предавача
 • поседовање тренерских вештина
 • објављени радови у области стручног усавршавања, уколико их поседује

Докази који се прилажу уз пријаву

- Диплома или друга одговарајућа исправа

- Уверење или друга исправа (сертификат, потврда и др.), које издаје орган, односно послодавац код кога је лице у радном односу или је било у радном односу, односно код кога обавља или је обављало послове ван радног односа. Изузетно, државни службеници и запослени у органима аутономних покрајина и јединица локалне самоуправе радно искуство у области стручног усавршавања доказују и решењем или уверењем надлежног државног органа, односно органа аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе о учешћу у раду групе које се оснивају посебним актом (пројектна група, посебна радна група и сл.) у припреми нацрта и предлога прописа из области за коју се врши селекција

- Уверење или друга исправа (сертификат, потврда и др.), којим надлежни орган или друго правно или физичко лице, које у складу са законом обавља послове стручног усавршавања, потврђује да је лице које учествује у селекцији реализовало предавање или други облик спровођења стручног усавршавања утврђен законом у области стручног усавршавања за коју се врши селекција. Државни службеници и запослени у органима аутономних покрајина и јединица локалне самоуправе могу доставити уверење или другу исправу (сертификат, потврда и др.)  надлежног државног органа, односно органа аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе, којим се потврђује да су у својству предавача или другог реализатора програма стручног усавршавања учествовали у реализацији посебних програма стручног усавршавања, програма увођења приправника у рад, програма стручног оспособљавања или другом програму стручног усавршавања у складу са посебним прописима, као и одговарајући доказ о оствареном учешћу у програму јавне расправе који организује надлежни орган у складу са прописима.

- Уверење или друга исправа (сертификат, потврда и др.) којом се утврђује успех у програму обуке предавача.

- Модел плана обуке по сопственом избору из области стручног усавршавања за коју се врши селекција. Модел плана обуке нарочито садржи назив тематске целине, опис тематске целине, кратак опис облика и метода реализације обуке, предлог материјала који је потребно припремити за потребе реализације обуке, списак литературе, предлог дидактичког материјала и опреме потребне за реализацију обуке и временски распоред обуке. Провера тренерских вештина коуча и ментора врши се оценом модела плана обуке коуча, односно модела менторског програма обуке.

Детаљи о облицима, методама и техникама спровођења програма стручног усавршавања су доступни на интернет презентацији Националне академије на линку.

- Списак објављених радова који садржи следеће податке: имe и презиме aутoрa, ако их је више наводе се тaчним рeдoслeдoм, а у случajу вeликoг брoja кoaутoрa, први и пoслeдњи aутoр, брoj кoaутoрa и пoзициjа кaндидата за реализатора, нaслoв рaдa, нaзив нaучнe или стручне публикaциje, гoдинa излaжeњa, зa чaсoписe гoдиштe и брoj свeскe чaсoписa, a зa сeриjскe публикaциje брoj сeриje; стрaницe oд-дo или укупaн брoj стрaницa и ISBN, а ако је рад објављен на интернету и интернет страницу на којој је доступан.

Пријава на позив:

Пријаве се искључиво подносе у електронском облику путем Портала еУправе на линку.

Пријава се врши кликом на поље e-Услуга на порталу еУправе.

За коришћење ове услуге препоручује се употреба претраживача Internet Explorer верзија 7 и новије, Chrome или Mozilla Firefox верзија 17 и новије. Пријавни образац се попуњава на ћириличном писму.

Сви докази прилажу се уз пријаву у електронском облику као скенирани документи.
Неблаговремене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз коју нису приложени сви докази се неће разматрати.

Рок за подношење пријава:

Рок за подношење пријава је 30 дана од дана објављивања на интернет презентацији Националне академије. Последњи дан за подношење пријаве је 30.10.2019. године до 23:59.

Напомена

Уколико кандидат подноси пријаву за више области стручног усавршавања, у обавези је да за сваку област приложи доказе да испуњава услове за селекцију реализатора.

Обавештења о јавном позиву можете добити путем електронске поште: akreditacija@napa.gov.rs 

Образац

Модел плана обуке је доступан на интернет презентацији Националне академије на линку: линку.