Општи програм обуке државних службеника

Законом о изменама и допунама Закона о државним службеницима, у члану 97, прописано је да се стручно усавршавање државних службеника заснива на програмима којима се одређују облици и садржина стручног усавршавања и висина средстава за стручно усавршавање.
Програми стручног усавршавања јесу:
1) Општи програм обуке
2) Програм обуке руководилаца,
3) Посебни програми обуке у кладу са специфичним потребама из делокруга и надлежности државних органа.

Поред тога, у члану 97б прописано је да се Општи програм обуке спроводи ради обезбеђивања подизања нивоа знања и вештина за обављање послова у државним органима, у складу са утврђеним потребама, и да обухвата:
1) Уводни програм обуке,
2) Програм континуираног стручног усавршавања државних службеника у државним органима.

Уводни програм обуке обухвата стручно оспособљавање запослених који први пут заснивају радни однос у државном органу, као и припрему за полагање државног стручног испита. Уводни програм обуке припрема се и спроводи у зависности од степена стручне спреме, а садржи основне елементе програма државног стручног испита.

Програм континуираног стручног усавршавања државних службеника у државним органима обухвата опште и посебне теме из надлежности државних органа, практична знања и вештине које су заједничке или одликују већину корисника. Програм континуираног стручног усавршавања државних службеника има за циљ да обезбеди системски приступ планирању, координацији и спровођењу стручног усавршавања државних службеника.