Програм обуке руководилаца у ЈЛС

Програм је намењен запосленима у органима аутономних покрајина и јединицама локалне самоуправе, запосленима у органима градских општина, као и у службама и организацијама (основане за обављање послова управе) које оснива надлежни орган аутономне покрајине. (Закон о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, чл.1, „Службени гласник РС“, бр. 21/16 и 113/17).

Циљ Програма обуке руководилаца је стручно усавршавање запослених који се налазе на руководећим радним местима, ради стицања знања и вештина, као и унапређења способности за успешно остваривање функције руковођења у јединици локалне самоуправе и унапређења квалитета у процесу утврђивања и спровођења јавних политика (члан 122б).

Програмом се пружа допринос унапређењу процеса управљања и руковођења у локалној самоуправи развојем компетенција руководилаца које омогућавају проспективно мишљење, оријентисаност ка резултатима, као и адекватно вођење и развој запослених засновано на ефикасној комуникацији. Стицањем нових и унапређењем постојећих знања и вештина, руководиоцима се пружа подршка за делотворно и ефикасно обављање послова.