Општи програм обуке запослених у ЈЛС

Савремене тенденције професионализације јавне управе подразумевају организовани процес континуираног унапређења постојећих и стицање нових знања, вештина и способности запослених у јавној управи којима се обезбеђује компетентност, законитост, правилност и целисходност у обављању конкретних функција, активности и задатака из утврђеног делокруга и надлежности, односно послова јавне управе.

Стручно усавршавање у јединицама локалне самоуправе заснива се на програмима којима се одређују облици и садржина стручног усавршавања и висина средстава за стручно усавршавање. Један од програма стручног усавршавања службеника у јединицама локалне самоуправе је Општи програм обуке (члан 121).

Општи програм обуке спроводи се ради обезбеђивања подизања нивоа знања и вештина за обављање послова ЈЛС, у складу са утврђеним потребама, и обухвата:
1) Уводни програм обуке;
2) Програм континуираног стручног усавршавања у јединицама локалне самоуправе који чине:
(а) Општи програм континуираног стручног усавршавања, и
(б) Секторски програм континуираног стручног усавршавања. (члан 122а).